Giá dầu thế giới duy trì ở mức thấp trong năm 2016

SAU